Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Một trong những cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh đầu tiên của cả nước

Đến nay nhà trường có 43 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ và hơn 50 chuyên ngành đạo tạo thạc sĩ. Trường đã đào tạo 33 khoá nghiên cứu sinh, đã tổ chức bảo vệ thành công 999 luận án Tiến sĩ và ngày 7/6/2013 là lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ thứ 1000; đào tạo 20 khoá Thạc sĩ với hơn 12.800 học viên tốt nghiệp.

Trường ĐHSP Hà Nội là trường đầu tiên triển khai đào tạo và bồi dưỡng Sau đại học. Để chủ động trong việc tự đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy trong điều kiện trong nước chưa đào tạo trình độ sau đại học, năm 1960 Trường thực hiện tự bồi dưỡng để cán bộ giảng dạy có trình độ cấp I và cấp II (tương đương trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ). Đây là cơ sở đầu tiên đặt nền móng cho việc  đào tạo sau đại học trong nước sau này.

Năm 1970, 3 cán bộ của trường bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ đầu tiên trong nước, đó là: GS. TSKH Phan Nguyên Hồng, GS. TS Phan Cự Nhân, GS. TS Lê Quang Long.

Năm 1976, trường chính thức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng Sau đại học.

Đến nay nhà trường có 43 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ và hơn 50 chuyên ngành đạo tạo thạc sĩ. Trường đã đào tạo 33 khoá nghiên cứu sinh, đã tổ chức bảo vệ thành công 999 luận án Tiến sĩ và ngày 7/6/2013 là lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ thứ 1000; đào tạo 20 khoá Thạc sĩ với hơn 12.800 học viên tốt nghiệp.

Được biết đề tài luận án “Đặc điểm thể loại của sử thi Chương ở Việt Nam – trường hợp Chương Hán của người Thái – Tây Bắc”, chuyên nghành Văn học Dân gian của NCS Phạm Đặng Xuân Hương, do PGS. TS Lê Trường Phát hướng dẫn sẽ là luận án tiến sĩ thứ 1000 được bảo vệ tại trường ĐHSP Hà Nội.

Những dấu mốc bảo vệ Luận án Tiến sĩ ở Trường ĐHSP Hà Nội:

– Ngày 23/4/1970 Luận án Tiến sĩ đầu tiên được bảo vệ tại ĐHSP Hà Nội

– Ngày 10/4/1992 bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ thứ 100

– Ngày 12/10/1995 bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ thứ 200

– Ngày 08/5/1997 bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ thứ 300

– Ngày 19/1/2001 bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ thứ 400

– Ngày 12/9/2002 bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ thứ 500

– Ngày 28/4/2005 bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ thứ 600

– Ngày 11/12/2007 bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ thứ 700

– Ngày 08/11/2009 bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ thứ 800

– Ngày 20/12/2011 bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ thứ 900

– Ngày 07/6/2013 bảo vệ Luận án Tiến sĩ thứ 1.000

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Đóng góp ý kiến