Giải một số bài toán về trung bình cộng

Hôm nay, thay mặt cho đội ngũ gia sư toán tôi xin trình bày phương pháp giải bài toán về trung bình cộng theo phương pháp sư phạm tốt nhất.

Bài 1: Tìm  trung bình cộng của các số lẽ có 3 chữ số ?

*** Số lẽ có 3 chữ số là từ 101 đến 999  . Vậy TBC các số lẽ đó là : ( 101+ 999) : 2 = 550

Bài 2:  Tìm TBC các số chẵn có 2 chữ số ?

*** Số chẵn có 2 chữ số là từ 10 đến 98 . Vậy TBC các số chẵn đó là : (10 +98) : 2 = 54

Bài 3 : Tìm TBC các số lẽ nhỏ hơn 2012 ?

*** Các số lẽ đó là từ 1; 3; 5; 7;…..đến 2011. Vậy TBC các số lẽ là : (2011+1): 2= 1006

Bài 4 : Tìm TBC tất cả các số tự nhiên liên tiếp từ 1; 2; 3 …đến 2013 ?

*** TBC là : ( 2013 + 1 ) : 2 = 1007

Bài 5; Một lớp học có 30 HS có tuổi trung bình là 10 . Nếu tính thêm cả cô giáo thì tuổi TB  của cô và 30 HS là 11 . Tính tuổi của cô ?

*** Tổng số tuổi của 30 HS LÀ : 30 x 10 = 300

Tổng tuổi của cô và 30 HS là : 31 x 11 = 341

Tuổi cô giáo là : 341 – 300 = 41

Bài 6 : Biết TBC của 2 số là 185 và số lớn hơn số bé 24 đơn vị . Tìm 2 số đó ?

*** Tổng 2 số đó là : 185 x 2 =  370

Số bé là : ( 370 – 24 ) : 2=    173

Số lớn là :  370 – 173 =   197

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Đóng góp ý kiến