Ba yêu cầu của một bài văn lý tưởng

Hình ảnh ở trong tác phẩm văn chương. Đồng thời thí sinh phải bày tỏ suy nghĩ, đánh giá, rung động của mình qua những hiện tượng, hình ảnh đó. Sau đó, thí sinh cần khái quát lại những vấn đề vừa nêu.

gssp-lam-van

Tag: gia sư sư phạm văn

Thứ hai là cấu trúc của bài viết phải chặt chẽ. Nghĩa là một vấn đề phải được giải quyết bằng những ý lớn, ý nhỏ; bằng những luận điểm, luậån cứ. Giữa những ý lớn, ý nhỏ, luận điểm, luận cứ này cần có mối quan hệ với nhau bằng những ý trung gian, bằng những câu trung gian. Trong quá trình viết thí sinh cũng nên sử dụng các dấu ngắt câu, xuống hàng cho hiệu quả. Bài viết càng nhiều dòng xuống hàng tạo cho người chấm thi cảm giác ý tứ phong phú (mỗi lần xuống hàng là một lần chuyển ý).

Cuối cùng là viết sao cho rung động, sao cho hay. Đây là một yêu cầu rất khó. Trong quá trình làm bài chỉ có những thí sinh thật sự xuất sắc mới đạt được ba yêu cầu này. Thông thường thí sinh làm tốt hai yếu tố trên là đã đáp ứng đủ yêu cầu đề thi.

Theo Cô Phan Thanh Vân – THPT Huỳnh Thúc Khánh, Nghệ An

Theo kenhtuyensinh

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

Đóng góp ý kiến